Investiţii în derulare

 
Măsurile și proiectele aferente, necesare dezvoltării durabile a orașului pentru perioada 2009-2019 sunt:
Măsura 1. Regenerarea urbană a orașului

1. Modernizare infrastructura publică urbană în orașul Târgu Lăpuș
2. Reabilitare clădiri și fațade în centrul civic
3. Modernizarea podului existent și punerea lui în valoare pentru atracție turistică
4. Colmatarea râului Lăpuș și pregătirea de activități turistice (bărci fără motor, etc)
5. Reabilitarea străzilor principale care traversează centrul civic
6. Dezvoltarea unor spații de parcare pentru fluidizarea accesului în zonele publice ale orașului


Măsura 2. Dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic al Țării Lăpușului

1. Realizarea unui plan de dezvoltare economico-turistic integrat pentru Țara Lăpușului prin parteneriat cu celălate autorități locale afectate, cu asociații și fundații existente și cu obiect turistic pe Țara Lăpușului și toți ceilalți actori relevanți
2. Realizarea unui brand a regiunii „Țara Lăpusului" si a unor campanii de promovare complete
3. Realizarea, omologarea și promovarea unor circuite turistice variate, mixte sau pe teme turistice
4. Realizarea de campanii de menținere, transmitere și conservare a tradițiilor și obiceiurilor Țării Lăpușului, pentru păstrarea valorii competitive a acestui ținut, de exemplu prin dezvoltarea unor tabere de creație în zona masivului Preluca, cursuri de formare, etc.
5. Reabilitarea, modernizarea, dotarea, conservarea, extinderea, etc. a obiectivelor cu valoare patrimonial-turistică pentru vizitare
6. Pregătirea obiectivelor și siturilor cu valoare turistica pentru vizitare: parcări, toalete, semnalizare turistică specifică, materiale de promovare, administrație și ghidaj turistic, etc.
7. Dezvoltarea unui Centru de Informare Turistică în centrul civil al orașului
8. Realizarea de cursuri de formare pentru: mesteșuguri, ghidaj turistic, agenți turistici, recepție centru de Informare Turistică, management în turism, etc.
9. Dezvoltarea formelor de agroturism, prin promovarea produselor tradiționale locale și a obiceiurilor rurale
10. Susținerea dezvoltării durabile a turismului printr-un Regulament Zonal de Urbanism aprobat la nivel local
11. Punerea în valoare a locuinţelor si a zonelor de agrement
12. Crerea unui muzeu a satului lăpuşan;
13. Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor prin programe de sprijinire a culturii și promovarea turismului etnografic


Masura 3. Îmbunătățirea accesului populației locale la infrastructura tehnico-edilitară
1. Îmbunătațirea infrastructurii la nivelul telecomunicatiilor pentru satisfacerea nevoilor locuitorilor orasului, in mod special a satelor izolate
2. Extinderea rețelei de alimentare cu apă curentă și în localitățile aparținătoare
3. Îmbunătățirea calității apei distribuite locuitorilor, achiziționarea unei stații de tratare si filtrare a apei performante.
4. Extinderea rețelei de canalizare
5. Efectuarea unor lucrări de modernizare la stația de epurare, pentru a imbunătăți gradul de epurare al apelor uzate
6. Încurajarea achiziționării de echipamente pentru alimentarea cu energie alternativă
7. Extinderea rețelei de gaze naturale
8. Crearea de locuinţe sociale şi pentru tineret
9. Modernizare centrului urban și crearea unui centru civic reper pentru regiunea Țării Lăpușului


Măsura 4. Îmbunătățirea accesului populației locale la infrastructura de transport
1. Monitorizarea traficului rutier
2. Reabilitarea rutelor de legătura cu zonele principalii poli de influență din regiune: Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Dej .Reabilitarea tuturor străzilor orașenești ale localității Târgu Lăpuș și ale satelor aparținătoare
3. Reabilitarea drumurilor locale de legătura cu toate satele aparținătoare
4. Reabilitarea trotuarelor și a rigolelor existente și realizarea unora noi acolo unde acestea nu există
5. Modernizare străzi interioare și a intregii infrastructuri rutiere locale
6. Reabilitarea autogării și a suprafeței aparținătoare
7. Îmbunătățirea semnalizării rutiere
8. Reabilitarea și construcția de stații de autobuz și locuri de oprire pentru autovehicule
9. Sistematizarea circulaţiei și a traficului. Crearea de piste pentru bicicliști
10. Modernizarea parcului auto și a transportului de persoane şi marfă


Măsura 5. Dezvoltarea socială a vieții comunității
1. Reabilitarea și modernizarea Centrului de Servicii Sociale pentru Tineri în Situații de Dificultate
2. Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoane vârstnice, în mod special femeile, peste 70 de ani și singure
3. Dezvoltarea serviciilor medicale dedicate persoanelor care suferă de afecțiuni des întâlnite la nivelul populației locale, în principal ale aparatului respirator
4. Dezvoltarea formelor de întâlnire, schimb, sport și agrement în mod special pentru populația tânără
5. Reabilitarea locuințelor degradate din zona centrala și periferie
6. Modernizarea tuturor școlilor din satele aparținătoare
7. Modernizarea și dotarea liceelor orașului cu echipamentul necesar, pentru a minimaliza rata de migratie a populatiei tinere catre alte centru urbane
8. Modernizarea casei de cultura din Tragu Lapus si a bibliotecilor si caminelor culturale din localitatile apartinatoare aflate intr-n stadiu de degradare
9. Reabilitarea bazei sportive si a terenurilor si dotarea cu echipamente corespunzatoare
10. Extinderea spatiilor verzi si a celor de agrement
11. Construirea de noi locuințe prin ANL destinate tinerilor cu venituri reduse
12. Proiecte în domeniul sănătații publice- dotări centru multifuncţional şi Unitatea Medică Sociala.
13. Proiecte în domeniul sportului - bazin înot, terenuri sport, bază sportivă, pârtie de schii, teren golf
14. Crerea unui invăţământ universitar cu o orientare spre resursele locale de ocupare a forței de munca dar și pentru regiunile apropiate

 

Măsură 6. Dezvoltarea unui management integrat al mediului înconjurător
1. Dezvoltarea unui sistem integrat și selectiv de gesiune a deșeurilor
2. Realizarea unor programe educaționale pentru colectarea selectivă a deșeurilor
3. Ecologizarea malurilor principalelor cursuri de apă
4. Valorificarea florei și faunei zonelor naturale întinse
5. Lobby pentru includerea celor doua zone naturale valoroase: Rohia și Dobricel în categoria de arii protejate
6. Realizarea unei rampe intermediare de depozitare a deșeurilor la standardele UE
7. Realizarea unui studiu de delimitare a zonei afectate de aluncare și activități de stabilizare a terenurilor cu risc de alunecare
8. Realizarea unui studiu de identificare a pâraielor cu risc potențial de inundație și amenajarea lor pentru prevenirea eventualelor devărsări
9. Ecologizarea platformelor industriale
10. Îmbunătățirea suprafeței de spații verzi pentru a îndeplini suprafața minimă de la nivel european 27m2/locuitor și dezvoltarea de parcuri și locuri de agrement pentru populația locală, și în mod special pentru tineri


Măsura 7. Dezvoltarea oportunităților de muncă și valorificarea populației apte de muncă la nivelul orașului
1. Dezvoltarea de forme de inserție economică pentru absorbția forței de muncă feminine
2. Înființarea unor centre de consiliere care să vină în ajutorul forței de muncă slab calificată sau necalificată
3. Organizarea de cursuri de recalificare în agricultură
4. Încurajarea creșterii bubalinelor
5. Dezvoltarea fermelor zootehnice, cu vaci adaptate zonei (brună de maramureș)
6. Dezvoltarea fermelor de ovine și caprine
7. Dezvoltarea fermelor ecologice
8. Încurajarea agroturismului
9. Măsuri pentru o exploatere raționala a pădurilor
10. Sprijinirea înființării grupurilor de producători agricoli
11. Elaborarea unei strategii de atragere a investitorilor străini care s-ar putea orienta pe dezvoltarea laturii industriale a orașului
12. Înfiinţarea de centre meşteşugăreşti pentru producţia şi comercializarea produselor tradiţionale manufacturate
13. Dezvoltarea retelelor comericale - Îmbunătățirea calității serviciilor comericale și a ofertei
14. Modernizarea pieței de alimente și devoltarea ei la standarde europene.
15. Crearea de zone/parcuri industriale - facilităţi pentru agenţii economici
16. Crearea de evenimente pentru fermieri (expoziţii de animale sau produse locale)


Măsura 8. Dezvoltarea managementului urban
1. Facilități pentru investitori
2. Completarea sistemului de comunicare între satele aparținătoare și reședința de oraș cu metode de comunicare eficiente
3. Reactualizarea PUG
4. Formarea continuă a personalului Primăriei
5. Dezvoltarea de noi servicii, precum cel de „Proiecte și Dezvoltare Integrată Urbană"
6. Modernizarea sediului primăriei
7. Echiparea cu sisteme de gestiune performanțe